გლუ­ტე­ნი, იგი­ვე "წე­ბო­ვა­ნა“, მცე­ნა­რე­უ­ლი წარ­მო­შო­ბის ცი­ლაა, რო­მელ­საც სხვა­დას­ხვა მარ­ცვლე­უ­ლი შე­ი­ცავს. გლუ­ტე­ნის გა­და­სა­მუ­შა­ვებ­ლად ორ­გა­ნიზმს დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ფერ­მენ­ტე­ბი სჭირ­დე­ბა. „გლუ­ტე­ნის აუ­ტან­ლო­ბა“ ცე­ლი­ა­კი­ას სა­ხე­ლი­თაა ცნო­ბი­ლი და ამ და­ა­ვა­დე­ბის გა­მოვ­ლე­ნის შემ­თხვე­ვე­ბი მსოფ­ლი­ო­ში წლი­დან წლამ­დე იზ­რდე­ბა.

ცე­ლი­ა­კია სხვა­დას­ხვა ფორ­მით შე­იძ­ლე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს. მისი სიმპტო­მე­ბია: ძლი­ე­რი დი­ა­რეა, რკი­ნა­დე­ფი­ცი­ტუ­რი ანე­მია, ნევ­რო­ლო­გი­უ­რი დარ­ღვე­ვე­ბი, თა­ვის ტკი­ვი­ლი, დეპ­რე­სია, შფოთ­ვა, ოს­ტე­ო­პე­ნია/ოს­ტე­ო­პო­რო­ზი.

გლუ­ტე­ნის მთა­ვა­რი წყა­რო ბურ­ღუ­ლე­უ­ლია. მათ შო­რის:

  • ხორ­ბა­ლი;
  • ჭვა­ვი;
  • ქერი;
  • კუს­კუ­სი;
  • მა­ნა­ნის ბურ­ღუ­ლი.  

ხში­რად გლუ­ტენს შე­ი­ცა­ვენ პრო­დუქ­ტე­ბი, რო­მელ­თა ელას­ტი­უ­რო­ბა­საც ხე­ლოვ­ნუ­რად ზრდი­ან ფორ­მის მი­სა­ცე­მად იგი შე­დის კეტ­ჩუ­პე­ბის, სა­წებ­ლე­ბის, ჩიფ­სის, კან­ფე­ტე­ბის, ნა­ყი­ნის, სო­ი­ოს სო­უ­სის, კარ­ტო­ფი­ლი ფრის, ვი­ტა­მი­ნე­ბის (კაფ­სუ­ლე­ბი­სა და ტაბ­ლე­ტე­ბის სა­ხით) და ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის შე­მად­გენ­ლო­ბა­შიც კი.

გლუ­ტე­ნის­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი ბურ­ღუ­ლე­უ­ლის სა­ხე­ო­ბე­ბია:

  • სი­მინ­დი;
  • ფეტვი;
  • ბრინ­ჯი;
  • შვრია.

კა­ნო­ნი ავალ­დე­ბუ­ლებს მწარ­მო­ებ­ლებს, რომ ეტი­კეტ­ზე მი­უ­თი­თონ ყვე­ლა ალერ­გე­ნი, რაც პრო­დუქ­ტის შე­მად­გენ­ლო­ბა­შია. მა­ში­ნაც კი, თუ ისი­ნი არ არი­ან, მაგ­რამ წარ­მო­ე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­ის გამო, შე­იძ­ლე­ბა შემ­თხვე­ვით მოხ­ვდნენ პრო­დუქ­ტში. ნე­ბის­მი­ე­რი პრო­დუქ­ტის შე­ფუთ­ვა­ზე წა­ი­კი­თხავთ წარ­წე­რას: - "შე­იძ­ლე­ბა შე­ი­ცავ­დეს გლუ­ტე­ნის კვალს“. 

იმი­სათ­ვის, რომ კვე­ბის რა­ცი­ო­ნი­დან ამო­ი­ღოთ გლუ­ტე­ნის შემ­ცვე­ლი პრო­დუქ­ტი, ყუ­რა­დღე­ბით წა­ი­კი­თხეთ პრო­დუქ­ტე­ბის შე­მად­გენ­ლო­ბა ეტი­კეტ­ზე. ხში­რად ეს არის სიმ­ბო­ლო, გა­და­ხა­ზუ­ლი ხორ­ბლის თავ­თა­ვი­სა, ან წარ­წე­რა: "არ შე­ი­ცავს გლუ­ტენს“.

“გლუ­ტე­ნის აუ­ტან­ლო­ბა“ ცე­ლი­ა­კი­ას სა­ხე­ლი­თაა ცნო­ბი­ლი. ცე­ლი­ა­კია სხვა­დას­ხვა ფორ­მით შე­იძ­ლე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს.

მისი სიმპტო­მე­ბია: ძლი­ე­რი დი­ა­რეა, რკი­ნა­დე­ფი­ცი­ტუ­რი ანე­მია, ნევ­რო­ლო­გი­უ­რი დარ­ღვე­ვე­ბი, თა­ვის ტკი­ვი­ლი, დეპ­რე­სია, შფოთ­ვა, ოს­ტე­ო­პე­ნია/ოს­ტე­ო­პო­რო­ზი.

არ არის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი, რომ გლუ­ტე­ნის აუ­ტან­ლო­ბის დროს თი­თო­ე­უ­ლი ეს სიმპტო­მი გა­მო­ხა­ტუ­ლი იყოს. ბევრ ადა­მი­ანს აღე­ნიშ­ნე­ბა ფა­რუ­ლი აუ­ტან­ლო­ბა გლუ­ტე­ნის მი­მართ. სიმპტო­მე­ბი სუს­ტა­დაა გა­მო­ხა­ტუ­ლი და მხო­ლოდ კომ­პლექ­სუ­რი გა­მოკ­ვლე­ვე­ბის შემ­დეგ არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი დი­აგ­ნო­ზის დას­მა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ცე­ლი­ა­კი­ით ავად­დე­ბა მო­სახ­ლე­ო­ბის 1%, სხვა­დას­ხვა შე­ფა­სე­ბით ყო­ველ მე­სა­მეს აღე­ნიშ­ნე­ბა ესა თუ ის იმუ­ნუ­რი რე­აქ­ცია გლუ­ტენ­ზე.

სწო­რედ ამი­ტომ გლუ­ტენ­თან მი­მარ­თე­ბით დიდი ყუ­რა­დღე­ბის გა­მო­ჩე­ნაა სა­ჭი­რო. უნდა მო­ე­რი­დოთ არა მხო­ლოდ ბურ­ღუ­ლე­ულს, არა­მედ ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვლილ სხვა საკ­ვებ­საც. გლუ­ტე­ნი შე­იძ­ლე­ბა შეგ­ხვდეთ კოს­მე­ტი­კურ სა­შუ­ა­ლე­ბებ­შიც.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში უგ­ლუ­ტე­ნო პროდუქტები ხელ­მი­საწ­ვდო­მია, თუმ­ცა მის შე­სა­ხებ ცნო­ბა­დო­ბა ამ ეტაპ­ზე საკ­მა­ოდ და­ბა­ლია. ბევრ ადა­მი­ანს შე­იძ­ლე­ბა ცე­ლი­ა­კი­ას სიმპტო­მე­ბი აწუ­ხებს, მაგ­რამ არ იცის, რომ მი­ზე­ზი გლუ­ტე­ნია. ამ ეტაპ­ზე უგ­ლუ­ტე­ნო პრო­დუქ­ცი­ის დიდი ასორ­ტი­მენ­ტი წარ­მოდ­გე­ნი­ლია „ევ­როპ­რო­დუქ­ტში“, სა­დაც გან­მარ­ტა­ვენ რომ მათ­ზე მო­თხოვ­ნა სტა­ბი­ლუ­რად მზარ­დია.


„ყო­ველ­დღი­უ­რად, სულ უფრო და უფრო მეტი ადა­მი­ა­ნი ირ­ჩევს „უგ­ლუ­ტე­ნო ცხოვ­რე­ბის წესს“. თუმ­ცა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ გლუ­ტე­ნის თვი­სე­ბე­ბი­სა და მას­ზე ალერ­გი­უ­ლი რე­აქ­ცი­ის შე­სა­ხებ ცნო­ბა­დო­ბა მას­შტა­ბუ­რად გა­ი­ზარ­დოს. რო­გორც გენ­მო­დი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის თუ მავ­ნე ქი­მი­უ­რი და­ნა­მა­ტე­ბის შე­სა­ხებ იცის დღეს ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ და პრო­დუქ­ცი­ის ყიდ­ვამ­დე აკ­ვირ­დე­ბა, შე­ი­ცავს თუ არა ის აღ­ნიშ­ნულ ნივ­თი­ე­რე­ბებს, ისე უნდა იყოს გლუ­ტე­ნის შემ­თხვე­ვა­შიც. ჩვენ­თან არა მხო­ლოდ უგ­ლუ­ტე­ნო ბურ­ღუ­ლე­უ­ლის, უგლუტენო პური, ფქვილი. არა­მედ უგ­ლუ­ტე­ნო ხორ­ცის შე­ძე­ნაც შე­სა­ლე­ბე­ლია. „ევ­როპ­რო­დუქ­ტში“ წარ­მოდ­გე­ნი­ლია უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის უგ­ლუ­ტე­ნო ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის მსოფ­ლი­ო­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე ცნო­ბი­ლი მწარ­მო­ებ­ლის, ეს­პა­ნუ­რი ბრენ­დის - ElPOZO-ს პროდუქცია რომ­ლის სრუ­ლი ასორ­ტი­მენ­ტი ინ­და­უ­რი­სა და ღო­რის გა­უ­ყი­ნა­ვი ხორ­ცით მზად­დე­ბა. ევ­როპ­რო­დუქ­ტი „ელ­პო­ზოს“ ოფი­ცი­ა­ლუ­რი და ექ­სკლუ­ზი­უ­რი დის­ტრი­ბუ­ტო­რია სა­ქარ­თვე­ლო­ში“

"ელ­პო­ზოს“ სა­კუ­თა­რი ფერ­მე­ბი და მინ­დვ­რე­ბი აქვს, სა­დაც ცხო­ვე­ლე­ბის­თვის საკ­ვე­ბი მოჰ­ყავთ. ფერ­მებ­ში ცხო­ვე­ლე­ბი სი­მინ­დით და ქე­რით იკ­ვე­ბე­ბი­ან. მათ რა­ცი­ონ­ში არა­ვი­თა­რი სოიო და სხვა და­ნა­მა­ტე­ბი არ შე­დის, რაც გა­ნა­პი­რო­ბებს ხორ­ცის მა­ღალ ხა­რისხს. „ელ­პო­ზო“ ასე­ვე არის ინო­ვა­ტო­რი, გა­რე­უ­ლი შავი ღო­რის (ტა­ხის) „იბე­რი­კოს“ მო­ში­ნა­უ­რე­ბა­ში. კომ­პა­ნია ამ­რავ­ლებს ღო­რის ამ უნი­კა­ლურ ჯიშს და მათ უქ­მნის ისეთ პი­რო­ბებს, რო­გო­რიც ტყე­ში ცხოვ­რე­ბი­სას ექ­ნე­ბო­დათ. „იბე­რი­კოს“ ღო­რე­ბი იკ­ვე­ბე­ბი­ან რკო­თი და ბა­ლა­ხით. შე­სა­ბა­მი­სად, ELPOZO-ს პრო­დუქ­ცია გენ­მო­დი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის­გან და გლუ­ტე­ნის­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლია. „ელ­პო­ზოს“ უგ­ლუ­ტე­ნო ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის წარ­მო­ე­ბის პრო­ცეს­ში მხო­ლოდ გა­უ­ყი­ნა­ვი ხორ­ცი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა. ფარ­ში­რე­ბის პრო­ცე­სის შემ­დეგ, მცე­ნა­რე­უ­ლი შემ­კვრე­ლე­ბის, იგი­ვე ცი­ლე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბა არ დგე­ბა. „ელ­პო­ზოს“ ასე­ვე აქვს პრე­მი­უმ ხაზი - „არ­ტე­სა­ნო“, რო­მელ­შიც წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ინ­და­უ­რის უცხი­მო და უმა­რი­ლო გულ­მკერ­დის ლო­რე­ბი, რო­მელ­შიც ხორ­ცის შე­მად­გენ­ლო­ბა 90%-ია,“