კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

1) კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკა

1.1  გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ჩვენი კონფიდენციალობის პოლიტიკის შესახებ. ჩვენს ვებგვერდზე europroduct.ge-ზე შესვლით და ვებგვერდით სარგებლობით თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით და ეთანხმებით კონფიდენციალობის პოლიტიკას, ჩვენი ვებგვერდით სარგებლობის ყველა პირობას, მათ შორის მიწოდების პოლიტიკასა და ვებ–გვერდით სარგებლობის წესებსა და პირობებს.

1.2 პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც კომპანია თქვენგან ან მესამე პირებისგან მოიპოვებს, მუშავდება წინამდებარე წესებში განსაზღვრული კონფიდენციალობის პოლიტიკის შესაბამისად. კონფიდენციალობის პოლიტიკა გამოიყენება მაშინ, როცა თქვენ ეწვევით ან დაათვალიერებთ ჩვენს ვებ-გვერდს, რაიმე პროდუქტის შეძენის გარეშე, ასევე, როდესაც დარეგისტრირდებით europroduct.ge-ზე და როდესაც გამოიყენებთ ჩვენს ვებ-გვერდს  პროდუქტის შესაძენად.

1.3 პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალობის პოლიტიკა რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით, კერძოდ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით, რომელიც არეგულირებს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პროცესს. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით გარანტირებულია, რომ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება მოხდება ინდივიდის ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლებების შესაბამისად, ისევე როგორც მათი ღირსების დაცვით, კონფიდენციალობასთან განსაკუთრებული მითითებით, იდენტურობის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფლებით.

1.4 ჩვენ, თქვენი ნებართვის გარეშე არ გავცემთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას მესამე პირებზე, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

1.5 ამასთანავე, უფლებას ვიტოვებთ ელ.ფოსტასა და ვებ-გვერდზე მითითებულ მობილურის ნომერზე გამოგიგზავნოთ ჩვენს საქმიანობასთან დაკავშირეკბული სხვადასხვა სარეკლამო სახის ინფორმაცია, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ თქვენ მათ მიღებაზე წინასწარ ან მოგვიანებით არ განაცხადებთ უარს.

1.6 გაცნობებთ, რომ თქვენს შესახებ ინფორმაცია განზოგადებული სახით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სტატისტიკის საწარმოებლად. ჩვენ,  ვიყენებთ სხვადასხვა ტექნოლოგიას ინფორმაციის შესაგროვებლად, როგორიცაა cookies.

  • Cookie-ები წარმოადგენს მცირე ტექსტურ ფაილს, რომელიც იგზავნება კომპიუტერზე ჩვენს სისტემაში შესვლისას. ჩვენ ვიყენებთ დროებით ან განგრძობად Cookies, რათა შევაგროვოთ ინფორმაცია თქვენი “ბრაუზერიდან” ან მოწყობილობიდან, ჩვენი სისტემის გამოყენების შესახებ და გამოვიყენოთ მიღებული ინფორმაცია სხვა მომსახურებების
  • cookie ფაილების წაშლა შესაძლებელია უშუალოდ კომპიუტერში ჩაწერილი ვებბრაუზერის პარამეტრებიდან cookie ფაილების წაშლის მეთოდით. გასათვალისწინებელია, რომ cookie ფაილების წაშლის შემთხვევაში, თქვენ ვერ ისარგებლებთ ვებ-გვერდის ყველა ტექნიკური მახასიათებლით, რამაც შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს თქვენი მომხმარებლის გამოცდილებაზე.

2) გარიგების უსაფრთხოების დაცვის პოლიტიკა;

2.1 კომპანია პასუხისმგებელია, განთავსებული ნივთის/მომსახურების ხარისხზე, უსაფრთხოებაზე, კანონიერებაზე, აღწერასთან შესაბამისობაზე.

2.2 კომპანია ვალდებულია არ დაუშვას ბარათის შესახებ ინფორმაციის შენახვა და/ან გამჟღავნება/გადაცემა ნებისმიერი მესამე პირისთვის (გარდა კანონმდებლობით პირდაპირ განსაზღვრული შემთხვევებისა) და მკაცრად დაიცვას საბარათე ოპერაციების შესრულების უსაფრთხოება.

2.3  კომპანია ვალდებულია, დაიცვას მომხმარებლის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

2.4  კომპანია ვალდებულია არ განუცხადოს უარი მომხმარებელს პროდუქციის/მომსახურების შეძენაზე  გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ოპერაცია / ტრანზაქცია კომპანიის მიერ საეჭვოდ იქნა მიჩნეული.

3) ანგარიშსწორების პოლიტიკა:

3.1 პროდუქციის ღირებულება  ანგარიშდება შეკვეთის გაფორმების დროს.

3.2 მომხმარებელს შეუძლია ანგარიშსწორება განახორციელოს საკრედიტო ბარათით.

3.3 მომხმარებელი (მყიდველი) ანაზღაურებს შეძენილი ნივთის/მომსახურების, საკურიერო მომსახურებისა და მის მიერ არჩეული სხვა სერვისის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ჯამურ ღირებულებას.

3.4 კომპანია ვალდებულია ტრანზაქციის განხორციელებამდე მომხმარებლისათვის თვალსაჩინო გახადოს ტრანზაქციის თანხა.

4) ქვეყნის მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის პოლიტიკას;

4.1 წინამდებარე პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

4.2 მხარეთა შორის წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყველა დავა და უთანხმოება გადაწყდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით.

4.3 მოლაპარაკების წარუმატებლად განხორციელების შემთხვევაში, დავა განსახილველად გადაეცემა თბილისის საქალაქო სასამართლოს.