მა­ღა­ზი­ა­ში კა­რა­ქის სა­ყიდ­ლად შე­სუ­ლი თუ ბევ­რს ფიქ­რობთ, რო­გორ აარ­ჩი­ოთ კა­რა­ქი, რა გან­სხვა­ვე­ბაა ნა­ტუ­რა­ლურ კა­რაქ­სა და სპრედს შო­რის, რა არის წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქი ანუ spreadable butter, რის­თვის უნდა იყი­დოთ მარ­გა­რი­ნი და ა. შ. მა­შინ აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა გა­ეც­ნოთ წე­სებს, რომ­ლე­ბიც მათ გან­სხვა­ვე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ.

ნამ­დვი­ლი ნა­ღე­ბის კა­რა­ქი 82-პრო­ცენ­ტი­ა­ნია. ის ნა­ტუ­რა­ლუ­რი რძის­გან შედ­გე­ბა და მის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში რძის - ნაღების გარ­და, მხო­ლოდ მა­რი­ლი შე­დის.

წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქი, რო­მელ­საც შე­ფუთ­ვა­ზე აწე­რია spreadable - ხში­რად ერე­ვათ სპრედ­ში, თუმ­ცა ეს ასე არ არის. Spreadable ნიშ­ნავს წა­სას­მელ კა­რაქს, რო­მელ­საც რბი­ლი სტრუქ­ტუ­რა აქვს, მას მოხ­მა­რე­ბამ­დე ოთა­ხის ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზე გა­ჩე­რე­ბა და დარ­ბი­ლე­ბა არ სჭირ­დე­ბა. მა­ცი­ვარ­ში არ მაგრდე­ბა. შე­გიძ­ლი­ათ მა­ცივ­რი­დან გა­მო­ღე­ბის­თა­ნა­ვე მარ­ტი­ვად და კომ­ფორ­ტუ­ლად წა­უს­ვათ პურ­ზე. „ლურ­პა­კის“ წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­დის „რაფ­სის“ ზეთი, რო­მე­ლიც მის სტრუქ­ტუ­რას უფრო ნაზს, ჰა­ე­რო­ვან­სა და გემ­რი­ელს ხდის. მას სა­სი­ა­მოვ­ნო და მსუ­ბუ­ქი გემო აქვს და რო­გორც წესი, ევ­რო­პის ქვეყ­ნებ­ში იყე­ნე­ბენ სა­უზ­მის დროს პურ­ზე წა­სას­მე­ლად, ან სენდვი­ჩე­ბის მო­სამ­ზა­დებ­ლად.

სპრე­დი( spread) - წარ­მო­ად­გენს ცხო­ვე­ლუ­რი და მცე­ნა­რე­უ­ლი ცხი­მე­ბის ნა­რევს, მას ნაკ­ლე­ბი პრო­ცენ­ტუ­ლო­ბით აქვს ცხი­მი, თუმ­ცა ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში გა­ჯე­რე­ბუ­ლია სა­ღე­ბა­ვე­ბით, გე­მოს გა­მაძ­ლი­ე­რებ­ლე­ბით და არო­მა­ტი­ზა­ტო­რე­ბით. თუ პრო­დუქტს ეტი­კეტ­ზე აწე­რია 60-50% ცხი­მის შემ­ცვე­ლო­ბა, ასე­თი პრო­დუქ­ტი სპრე­დია და არა კა­რა­ქი. სპრე­დი შე­იძ­ლე­ბა იყოს 72%-ია­ნიც.

მარ­გა­რი­ნი არის მცე­ნა­რე­უ­ლი ცხი­მე­ბის ერ­თობ­ლი­ო­ბა, რო­მელ­საც გა­და­მუ­შა­ვე­ბი­სას უტარ­დე­ბა ჰიდ­რო­გე­ნი­ზა­ცია, რის შე­დე­გა­დაც თხე­ვა­დი ზეთი გარ­და­იქ­მნე­ბა მყარ მა­სად და წარ­მო­იქ­მნე­ბა ტრან­სცხი­მე­ბი. ტრან­სცხი­მე­ბი ძა­ლი­ან სა­ში­ში პრო­დუქ­ტია და მისი გა­მო­ყე­ნე­ბა რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი არაა.

ამ წე­სე­ბის ცოდ­ნა და­გეხ­მა­რე­ბათ, რომ ნა­ტუ­რა­ლუ­რი კა­რა­ქი სპრე­დის­გან გა­არ­ჩი­ოთ. ერ­თმა­ნეთ­ში არ აგე­რი­ოთ სპრე­დი და წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქი spreadable.

არ აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა კა­რაქს პურ­ზე წა­სას­მე­ლად ყი­დუ­ლობთ, ცხო­ბის­თვის თუ კუ­ლი­ნა­რი­ა­ში სხვა­დას­ხვა და­ნიშ­ნუ­ლე­ბით გა­მო­სა­ყე­ნებ­ლად. მთა­ვა­რია, არ­ჩე­ვა­ნი 100%-ით ნა­ტუ­რა­ლურ პრო­დუქტზე შე­ა­ჩე­როთ.

აქვე გე­ტყვით, რომ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია არა მხო­ლოდ ის, რამ­დენ პრო­ცენ­ტი­ან ნა­ღე­ბის კა­რაქს ვყი­დუ­ლობთ, არა­მედ რო­გორ არის შექ­მნი­ლი ეს პრო­დუქ­ტი და რო­გო­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ით.

უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის ევ­რო­პუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ ევ­როპ­რო­დუქ­ტის მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ­ში.