თუ თქვენ ნამ­დვი­ლი კა­რა­ქის შე­ძე­ნა გინ­დათ, მა­შინ მისი შე­მად­გენ­ლო­ბა კარ­გად უნდა წა­ი­კი­თხოთ. თუმ­ცა თა­ვი­დან­ვე გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ მხო­ლოდ 82%-იანი ნა­ღე­ბის კა­რა­ქი არაა ერ­თა­დერ­თი სა­სარ­გებ­ლო პრო­დუქ­ტი. ბა­ზარ­ზე ასე­ვე არ­სე­ბობს პრო­დუქ­ტი – წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქი, რომ­ლის ნამ­დვი­ლო­ბა­ზეც ბევ­რს კა­მა­თო­ბენ ხოლ­მე. დღეს მი­ღე­ბუ­ლია, რომ ნამ­დვი­ლი კა­რა­ქი მი­ნი­მუმ 82%-იანი უნდა იყოს. თუმ­ცა ეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი აზ­რია და არა არ­გუ­მენ­ტე­ბით გამ­ყა­რე­ბუ­ლი მო­ცე­მუ­ლო­ბა. აღ­ნიშ­ნულ მო­საზ­რე­ბას სა­ფუძ­ვლად უდევს ის, რომ ბა­ზარ­ზე არა­კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რი მწარ­მო­ებ­ლე­ბი არ­სე­ბო­ბენ, რომ­ლე­ბიც შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში სხვა­დას­ხვა არა­ჯან­საღ ცხიმს ურე­ვენ. მათი ნა­წარ­მი მარ­თლაც არაა ჯან­სა­ღი პრო­დუქ­ტი და კა­რა­ქად ვერ ჩა­ით­ვლე­ბა. თუმ­ცა არა­ფე­რი შავ­დე­ბა, თუ კა­რა­ქის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში 82%-ის ნაც­ვლად, 70% ან 60% იქ­ნე­ბა ნა­ღე­ბი და და­ნარ­ჩე­ნი სხვა სა­სარ­გებ­ლო ცხი­მი. მე­ტიც, ეს კა­რაქს ორ­მა­გად სა­სარ­გებ­ლო პრო­დუქ­ტად აქ­ცევს.

წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, კა­რა­ქი და სპრე­დი ერ­თმა­ნე­თის­გან რა­დი­კა­ლუ­რად გან­სხვავ­დე­ბა და მათი ერთი კა­ტე­გო­რი­ა­ში გა­ტა­რე­ბა დიდი შეც­დო­მაა. სპრედს სა­ქარ­თვე­ლო­ში უწო­დე­ბენ არა­ჯან­საღ პრო­დუქტს, რო­მე­ლიც ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში შე­ი­ცავს: საკ­ვებ და­ნა­მა­ტებს, არა­ჯან­საღ მცე­ნა­რე­ულ ცხი­მებს, სა­ღე­ბა­ვებს, გე­მოს გა­მაძ­ლი­ე­რებ­ლებ­სა და არო­მა­ტი­ზა­ტო­რებს. რე­ა­ლუ­რად კი ტერ­მი­ნი „სპრე­დი“ ევ­რო­პის ქვეყ­ნებ­ში აღ­ნიშ­ნავს ყვე­ლა­ფერს, რისი წას­მაც შე­იძ­ლე­ბა, მა­გა­ლი­თად, შო­კო­ლადს კა­რაქს, ჯემს და ა.შ. შე­სა­ბა­მი­სად, ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე არ­სე­ბუ­ლი წა­სას­მე­ლი „ლურ­პა­კის“ პრო­დუქ­ტის სპრე­დად მოხ­სე­ნი­ე­ბა და არა­ჯან­საღ პრო­დუქ­ტად მიჩ­ნე­ვა სრუ­ლი მი­თია.

შე­მად­გენ­ლო­ბის მი­ხედ­ვით კა­რა­ქის სხვა­დას­ხვა სა­ხე­ო­ბა არ­სე­ბობს. ხოლო „ლურ­პა­კის“ ბრენ­დის ექ­სკლუ­ზი­ვი და ახა­ლი კა­ტე­გო­რია სა­ქარ­თვე­ლო­ში, რო­მე­ლიც აქამ­დე არ არ­სე­ბობ­და - ეს არის წა­სას­მე­ლი „ლურ­პა­კის“ პრო­დუქ­ტი, რო­მელ­საც აწე­რია spreadable და ამი­ტომ ის ხში­რად სპრე­დი ჰგო­ნი­ათ. რე­ა­ლუ­რად, Spreadable ნიშ­ნავს წა­სას­მელ კა­რაქს, რო­მელ­საც რბი­ლი სტრუქ­ტუ­რა აქვს, მას მოხ­მა­რე­ბამ­დე ოთა­ხის ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზე გა­ჩე­რე­ბა და დარ­ბი­ლე­ბა არ სჭირ­დე­ბა. მა­ცი­ვარ­ში არ მაგრდე­ბა. შე­გიძ­ლი­ათ მა­ცივ­რი­დან გა­მო­ღე­ბის­თა­ნა­ვე მარ­ტი­ვად და კომ­ფორ­ტუ­ლად წა­უს­ვათ პურ­ზე. „ლურ­პა­კის“ წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­დის რაფ­სის ყვა­ვი­ლის ჯან­სა­ღი ზეთი და სწო­რედ ის ხდის პრო­დუქ­ტის სტრუქ­ტუ­რას უფრო ნაზს, ჰა­ე­რო­ვან­სა და გემ­რი­ელს.

რო­გორც უკვე აღ­ვნიშ­ნეთ, კა­რა­ქი არა­ჯან­სა­ღი პრო­დუქ­ტი შე­იძ­ლე­ბა იყოს იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ მის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში ნა­ღე­ბის გარ­და სხვა არა­ჯან­სა­ღი პრო­დუქ­ტე­ბიც შე­დის. რაფ­სის ზეთი კი ყვე­ლა­ზე ძვირ­ფა­სი მცე­ნა­რე­უ­ლი ცხი­მია. მისი გან­მას­ხვა­ვე­ბუ­ლი ნი­შა­ნი სხვა ცხი­მე­ბის­გან შემ­დე­გია:

  • მცე­ნა­რე­ულ ცხი­მებს შო­რის ყვე­ლა­ზე მა­ღალ ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზე ცხელ­დე­ბა 230 °C და არ კარ­გავს მის სა­სარ­გებ­ლო თვი­სე­ბებს ცუდი ცხი­მე­ბის, ანუ გა­ჯე­რე­ბუ­ლი ცხი­მე­ბის შემ­ცვე­ლო­ბა აქვს ყვე­ლა­ზე და­ბა­ლი სხვა მცე­ნა­რე­ულ ცხი­მებს შო­რის;
  • ცხი­მო­ვა­ნი მჟა­ვე­ბის (ომე­გა 3,6,9) 10-ჯერ მეტი შემ­ცვე­ლო­ბა აქვს;
  • 90%-ით მეტ უჯერ (კარგ) ცხი­მებს შე­ი­ცავს;
  • E და K ვი­ტა­მი­ნე­ბის წყა­როა;
  • ამ­ცი­რებს ქო­ლეს­ტე­რი­ნის დო­ნეს ორ­გა­ნიზ­მში (მო­ჭარ­ბე­ბუ­ლი ქო­ლეს­ტე­რი­ნის დო­ნის გამო ყვე­ლა­ზე რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია ამ ზე­თის გა­მო­ყე­ნე­ბა);
  • რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია ბავ­შვთა კვე­ბის­თვის.

სწო­რედ ამი­ტომ და­ნი­უ­რი სა­მე­ფო ბრენ­დის „ლურ­პა­კის“ წა­სას­მე­ლი პრო­დუქ­ტი ევ­რო­პის ქვეყ­ნებ­ში სა­უ­კე­თე­სო სა­უზ­მე­დაა მიჩ­ნე­უ­ლი პურ­ზე წა­სას­მე­ლად ან სენდვი­ჩის მო­სამ­ზა­დებ­ლად. სა­ქარ­თვე­ლო­ში კი ამ პრო­დუქტმა მისი და­სა­ხე­ლე­ბი­დან spreadable (წა­სას­მე­ლი) გა­მომ­დი­ნა­რე მომ­ხმა­რე­ბელ­ში მცი­რე გა­ურ­კვევ­ლო­ბა გა­მო­იწ­ვია.

„ლურ­პა­კის“ ოფი­ცი­ა­ლუ­რი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში სუ­პერ­მარ­კე­ტე­ბის ქსე­ლი „ევ­როპ­რო­დუქ­ტია“, სა­დაც გან­მარ­ტა­ვენ, რომ „ლურ­პა­კის“ წა­სას­მე­ლი პრო­დუქ­ტი ტრა­დი­ცი­უ­ლი ნა­ღე­ბის კა­რა­ქის ანა­ლო­გი­უ­რად ჯან­სა­ღი და სა­სარ­გებ­ლოა. ლურ­პა­კის ნა­ღე­ბის კა­რა­ქი მის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­მა­ვა­ლი რძემ­ჟა­ვა ფერ­მენ­ტე­ბის გამო დიდი უპი­რა­ტე­სო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა. რძემ­ჟა­ვა ფერ­მენ­ტე­ბი კუჭ–ნაწ­ლა­ვის სის­ტე­მა­ში ან­ტი­ბაქ­ტე­რი­ულ ფუნ­ქცი­ას ას­რუ­ლე­ბენ და იქ ჯან­მრთე­ლი გა­რე­მოს შექ­მნას უზ­რუნ­ველ­ყო­ფენ. ასე­ვე პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი არი­ან იმუ­ნი­ტე­ტის გაძ­ლი­ე­რე­ბა­ზე. ანა­ლო­გი­უ­რად სა­სარ­გებ­ლოა წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქიც.

„თუ თქვენ ხა­რის­ხი­ა­ნი კა­რა­ქის შე­ძე­ნა გსურთ, გა­დამ­წყვე­ტი მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს მის პრო­ცენ­ტუ­ლო­ბას. მთა­ვა­რია, და­აკ­ვირ­დეთ შე­მად­გენ­ლო­ბას და გა­არ­კვი­ოთ ნა­ღე­ბის გარ­და, რა ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბის­გან შედ­გე­ბა. თუ და­მა­ტე­ბუ­ლი ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბი სა­სარ­გებ­ლო და ჯან­სა­ღია, არ უნდა თქვათ უარი იმი­ტომ, რომ პრო­დუქ­ტი მხო­ლოდ ნა­ღე­ბის­გან არ შედ­გე­ბა. ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი გან­ვი­თა­რე­ბა მწარ­მო­ებ­ლებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს, ტრა­დი­ცი­უ­ლის პა­რა­ლე­ლუ­რად შექ­მნან ახა­ლი, სა­სარ­გებ­ლო და მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი, სი­ახ­ლემ კი მომ­ხმა­რე­ბე­ლი არ უნდა და­აბ­ნი­ოს. სწო­რედ ასე­თი პრო­დუქ­ტია წა­სას­მე­ლი ლურ­პა­კი, რო­მე­ლიც შედ­გე­ბა მხო­ლოდ ლურ­პა­კის უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის ნა­ღე­ბის კა­რა­ქის­გან (63.7%) და რაფ­სის ყვა­ვი­ლის ჯან­სა­ღი ზე­თის­გან. ამ ორი პრო­დუქ­ტის კომ­ბი­ნა­ცია, სძენს სირ­ბი­ლეს პრო­დუქტს და შე­სა­ბა­მი­სად, მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლია წა­სას­მე­ლად,“ - გან­მარ­ტავს „ლურ­პა­კის“ ბრენდ მე­ნე­ჯე­რი ნა­თია ვა­შა­ლო­მი­ძე.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ კა­რა­ქი ადა­მი­ა­ნის კვე­ბის ყო­ველ­დღი­უ­რი რა­ცი­ო­ნის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი შე­მად­გე­ნე­ლი ნა­წი­ლი უნდა იყოს. თუმ­ცა არ და­გა­ვი­წყდეთ, რომ მისი მოხ­მა­რე­ბის დროს აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, და­იც­ვათ ზო­მი­ე­რე­ბა.