კა­რა­ქი სა­სარ­გებ­ლო და აუ­ცი­ლე­ბე­ლი პრო­დუქ­ტია რო­გორც ბავ­შვე­ბის­თვის, ისე ზრდას­რუ­ლე­ბის­თვის. ის ერთ–ერთი ყვე­ლა­ზე სა­სარ­გებ­ლო ცხო­ვე­ლუ­რი ცხი­მია, რად­გან გა­მო­ირ­ჩე­ვა მა­ღა­ლი კა­ლო­რი­უ­ლო­ბით, დიდი ბი­ო­ლო­გი­უ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბით და მა­ღა­ლი შეთ­ვი­სე­ბა­დო­ბით. თუმ­ცა კა­რა­ქის მი­ღე­ბის დროს გარ­კვე­უ­ლი ზო­მი­ე­რე­ბის და რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის დაც­ვაა სა­ჭი­რო. ნე­ბის­მი­ე­რი კა­რა­ქი არაა რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი პურ­ზე წა­სას­მე­ლად ან კუ­ლი­ნა­რი­ა­ში გა­მო­სა­ყე­ნებ­ლად. ყვე­ლამ იცის, რომ არ­სე­ბობს კა­რა­ქი და სპრე­დი, თუმ­ცა კა­რა­ქის სა­ხე­ო­ბებს შო­რის სხვა­ო­ბის შე­სა­ხებ ბევ­რმა არ იცის.

რე­ა­ლუ­რად, კა­რა­ქის და­ახ­ლო­ე­ბით 10 სა­ხე­ო­ბა არ­სე­ბობს, რო­მელ­თა­გან 3 ყვე­ლა­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ტი­პია: მჟა­ვე ნა­ღე­ბის კა­რა­ქი, ტკბი­ლი ნა­ღე­ბის კა­რა­ქი და გლე­ხუ­რი კა­რა­ქი.

გლე­ხუ­რი კა­რა­ქის ცხი­მი­ა­ნო­ბა უფრო და­ბა­ლია, ტე­ნი­ა­ნო­ბა კი მა­ღა­ლი. ის შე­ი­ცავს 25% წყალს და რძის ცხიმს არა უმე­ტეს 71%-72,5%-ისა. მზად­დე­ბა ასე­ვე პას­ტე­რი­ზე­ბუ­ლი ნა­ღე­ბის­გან. ბა­ზარ­ზე ამ ტი­პის კა­რაქს დიდი წილი უკა­ვია, რად­გან მჟა­ვე ნა­ღე­ბი­სა და ტბი­ლი ნა­ღე­ბის კა­რა­ქე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, მათი ფასი შე­და­რე­ბით და­ბა­ლია.

თუმ­ცა ასე­ვე და­ბა­ლია კვე­ბი­თი ღი­რე­ბუ­ლე­ბაც. ამ ტი­პის კა­რა­ქის გა­მო­ყე­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია რო­გორც წა­სას­მე­ლად, ისე კუ­ლი­ნა­რი­ა­ში, თუმ­ცა გე­მოვ­ნუ­რი თვი­სე­ბე­ბი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია.

ტკბი­ლი ნა­ღე­ბის კა­რაქს ახა­სი­ა­თებს კარ­გად გა­მო­ხა­ტუ­ლი გემო და სურ­ნე­ლი, რო­მე­ლიც იქ­მნე­ბა ახა­ლი ნა­ღე­ბის პას­ტე­რი­ზა­ცი­ის შე­დე­გად. შე­იძ­ლე­ბა იყოს მა­რი­ლი­ა­ნი და უმა­რი­ლო. მისი ცხი­მი­ა­ნო­ბა მერ­ყე­ობს 81,5%-82,5%, წყლის შემ­ცვე­ლო­ბა არა უმე­ტეს 16%-ისაა.


რაც შე­ე­ხე­ბა მჟა­ვე ნა­ღე­ბის კა­რაქს,მას აქვს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად კარ­გი გემო და სურ­ნე­ლი, რო­მე­ლიც მი­ი­ღე­ბა კა­რა­ქის და­სამ­ზა­დებ­ლად გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი, ახა­ლი პას­ტე­რი­ზე­ბუ­ლი ნა­ღე­ბის რძემ­ჟა­ვა ბაქ­ტე­რი­ე­ბის წმინ­და კულ­ტუ­რე­ბით შე­დე­დე­ბი­სას. შე­იძ­ლე­ბა იყოს მა­რი­ლი­ა­ნი და უმა­რი­ლო. მისი, წყლის შემ­ცვე­ლო­ბა არა უმე­ტეს 16%-ია.

მჟა­ვე ნა­ღე­ბის კა­რა­ქი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად სა­სარ­გებ­ლოა უფ­რო­სე­ბის და ბავ­შვთა კვე­ბა­ში. ტკბი­ლი ნა­ღე­ბის კა­რა­ქი უფრო ტრა­დი­ცი­ულ სა­ხე­ო­ბა­დაა მიჩ­ნე­უ­ლი, მისი წარ­მო­ე­ბა უფრო მარ­ტი­ვია. მჟა­ვე ნა­ღე­ბის კა­რა­ქი კი, მის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­მა­ვა­ლი რძემ­ჟა­ვა ფერ­მენ­ტე­ბის გამო, დიდი უპი­რა­ტე­სო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა. რძემ­ჟა­ვა ფერ­მენ­ტე­ბი კუჭ–ნაწ­ლა­ვის სის­ტე­მა­ში ან­ტი­ბაქ­ტე­რი­ულ ფუნ­ქცი­ას ას­რუ­ლე­ბენ და იქ ჯან­მრთე­ლი გა­რე­მოს შექ­მნას უზ­რუნ­ველ­ყო­ფენ. ასე­ვე პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი არი­ან იმუ­ნი­ტე­ტის გაძ­ლი­ე­რე­ბა­ზე.

მჟა­ვე ნა­ღე­ბის კა­რა­ქი ბევ­რად უფრო გემ­რი­ე­ლია, ვიდ­რე ტკბი­ლი ნა­ღე­ბის კა­რა­ქი. მისი ორ­გა­ნო­ლეპ­ტი­კუ­რი თვი­სე­ბე­ბი დახ­ვე­წი­ლი და გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლია. სწო­რედ ამი­ტომ ის ყვე­ლას­თვის საყ­ვა­რე­ლია კა­რა­ქია, რო­გორც პურ­ზე წა­სას­მე­ლად, ასე­ვე კერ­ძებ­ში.

მე­ო­რე მხრივ, მჟა­ვე ნა­ღე­ბის კა­რა­ქი იდე­ა­ლუ­რია ცხო­ბა­ში, სა­კონ­დიტ­რო ნა­წარმ­ში, კერ­ძე­ბის და­ნა­მა­ტად. ხში­რად ამ­ბო­ბენ, რომ კა­რაქ­ში სხვა­დას­ხვა პრო­დუქ­ტის შეწ­ვა რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი არაა. მჟა­ვე ნა­ღე­ბის კა­რაქ­ში კი შე­გიძ­ლი­ათ თა­ვი­სუფ­ლად შეწ­ვათ ნე­ბის­მი­ე­რი პრო­დუქ­ტი, მათ შო­რის, ბოსტნე­უ­ლი და დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი იყა­ვით, რომ არც კა­რა­ქი და არც ბოსტნე­უ­ლი სა­სარ­გებ­ლო თვი­სე­ბებს არ და­კარ­გავს.

მჟა­ვე ნა­ღე­ბის კა­რა­ქი სა­ქარ­თვე­ლო­შიც ხელ­მი­საწ­ვდო­მია. ეს არის მსოფ­ლი­ო­ში ერთ–ერთი უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის, და­ნი­უ­რი სა­მე­ფო კა­რა­ქი „ლურ­პა­კი“. 1 კი­ლოგ­რა­მი კა­რა­ქი, 25 ლიტ­რი ძრო­ხის რძის მომ­წი­ფე­ბით მი­ი­ღე­ბა. „ლურ­პა­კის“ კა­რა­ქი რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია პე­დი­ატ­რე­ბის მიერ ევ­რო­პის არა­ერთ ქვე­ყა­ნა­ში. გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა რო­გორც პურ­ზე წა­სას­მე­ლად, ასე­ვე ცხო­ბა­შიც. ამ ბრენ­დის მთა­ვა­რი სლო­გა­ნია ევ­რო­პა­ში : „სა­უ­კე­თე­სო კერ­ძი იმ­სა­ხუ­რებს ლურ­პაკს“.„ლურ­პა­კის“ ნე­ბის­მი­ე­რი ნა­წარ­მი უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხი­საა. ამ ბრენ­დის კლა­სი­კუ­რი მჟა­ვე ნა­ღე­ბის კა­რა­ქის პა­რა­ლე­ლუ­რად კი, ხელ­მი­საწ­ვდო­მია ორ­გა­ნუ­ლი მჟა­ვე ნა­ღე­ბის კა­რა­ქიც. „ლურ­პა­კის“ ორ­გა­ნუ­ლი კა­რა­ქი ორ­გა­ნუ­ლი წარ­მო­ე­ბის ყვე­ლა სტან­დარტს აკ­მა­ყო­ფი­ლებს, რაც გუ­ლის­ხმობს წარ­მო­ე­ბის სრულ ციკლს: ფერ­მე­რის მიერ ცხო­ვე­ლის გა­მოკ­ვე­ბით და­წყე­ბუ­ლი, შე­ფუთ­ვით დას­რუ­ლე­ბუ­ლი. არ გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა შხამ-ქი­მი­კა­ტე­ბი, ჯან­მრთე­ლო­ბი­სათ­ვის მავ­ნე კონ­სერ­ვან­ტე­ბი, და­ნა­მა­ტე­ბი. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ ეკო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა, ორ­გა­ნუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი მთელ მსოფ­ლი­ო­ში 20%-ით ძვი­რია ჩვე­უ­ლებ­რივ პრო­დუქ­ტებ­ზე.

შე­არ­ჩი­ეთ მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის კა­რა­ქი და არ შე­გე­შინ­დეთ მისი ყო­ველ­დღი­უ­რად სხვა­დას­ხვა და­ნიშ­ნუ­ლე­ბით გა­მო­ყე­ნე­ბა. გახ­სოვ­დეთ, პრე­მი­უმ კლა­სის კა­რაქს გა­მოკ­ვე­თი­ლი ნა­ღე­ბის გემო, პას­ტე­რი­ზე­ბუ­ლი რძის არო­მა­ტი, ღია ფერი და კრე­მი­სებ­რი სტრუქ­ტუ­რა უნდა ჰქონ­დეს.