რა ვა­ჩუ­ქო, რა ჩა­ვიც­ვა, რო­გორ მოვ­რთო სუფ­რა, რა ტი­პის დე­კო­რა­ცი­ე­ბი გა­მო­ვი­ყე­ნო, რა მო­ვამ­ზა­დო - ეს მხო­ლოდ მცი­რე ნა­წი­ლია იმ კი­თხვე­ბი­სა, რომ­ლებ­ზე ფიქ­რიც დე­კემ­ბრის და­სა­წყის­ში იწყე­ბა და რო­მელ­ზე პა­სუ­ხიც ახალ წლამ­დე აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა გქონ­დეთ. საქ­მე რომ გა­გი­მარ­ტი­ვოთ, ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვან სა­კი­თხზე, სა­ა­ხალ­წლო სუფ­რის გა­წყო­ბა­ზე რამ­დე­ნი­მე რჩე­ვას გა­გი­ზი­ა­რებთ.

სა­ა­ხალ­წლო სუფ­რა ორი ნა­წი­ლის­გან შედ­გე­ბა: დი­ზა­ი­ნი და მე­ნიუ.

რად­გან ვე­ფხვის წელი მო­დის, სუფ­რა­ზე ბევ­რი ხორ­ცე­უ­ლი უნდა გქონ­დეთ. ამ­ჯე­რად მთა­ვარ აქ­ცენტს სა­ლა­თებ­ზე ნუ გა­ა­კე­თებთ. კერ­ძე­ბი­სა და დე­სერ­ტე­ბის მზა­დე­ბის, ცხო­ბი­სა თუ მზა ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის შერ­ჩე­ვი­სას გირ­ჩევთ გა­მო­ი­ყე­ნოთ ხა­რის­ხი­ა­ნი ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბი, რათა კერ­ძე­ბის გემო გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი და და­უ­ვი­წყა­რი იყოს. „ევ­როპ­რო­დუქ­ტში“ კი წლის ყვე­ლა­ზე დიდი ფას­დაკ­ლე­ბა უკვე და­ი­წყო, სა­დაც წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ბრენ­დე­ბი, რომ­ლე­ბიც ევ­რო­კავ­ში­რის ქვეყ­ნებ­ში მკაცრ შე­მოწ­მე­ბას გა­დის და ხა­რის­ხის კონ­ტრო­ლის ყვე­ლა სტან­დარტს აკ­მა­ყო­ფი­ლებს.

ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით არ­ჩე­ვა­ნი „ელ­პო­ზოს“ ბრენ­დის პრო­დუქ­ცი­ა­ზე შე­ა­ჩე­რეთ. ეს არის უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის უგ­ლუ­ტე­ნო ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის მწარ­მო­ე­ბე­ლი ეს­პა­ნუ­რი ბრენ­დი, რომ­ლის სრუ­ლი ასორ­ტი­მენ­ტი ინ­და­უ­რი­სა და ღო­რის გა­უ­ყი­ნა­ვი ხორ­ცით მზად­დე­ბა. „ელ­პო­ზო“ არის ინო­ვა­ტო­რი გა­რე­უ­ლი შავი ღო­რის „იბე­რი­კოს“ „მო­ში­ნა­უ­რე­ბა­ში“. კომ­პა­ნია ღო­რის ამ უნი­კა­ლურ ჯიშს ამ­რავ­ლებს და ისეთ პი­რო­ბებს უქ­მნის, რო­გორც ბუ­ნებ­რი­ვად ტყე­ში ექ­ნე­ბო­დათ, კვე­ბავს რკო­თი და ბა­ლა­ხით. მას აქვს სა­კუ­თა­რი ფერ­მე­ბი და მინ­დვ­რე­ბი, სა­დაც ცხო­ვე­ლე­ბის საკ­ვე­ბიც თა­ვად მოჰ­ყავთ.


კერ­ძე­ბის მო­სამ­ზა­დებ­ლად, ცხო­ბა­სა და დე­სერ­ტე­ბის გა­სა­კე­თებ­ლად გა­მო­ი­ყე­ნეთ უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის კა­რა­ქი. „ევ­როპ­რო­დუქ­ტში“ და­ნი­უ­რი ბრენ­დის, „ლურ­პა­კის“ კა­რა­ქის შე­ძე­ნაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი, რომ­ლის ექ­სკლუ­ზი­უ­რი იმ­პორ­ტი­ო­რიც თა­ვა­დაა. სა­ა­ხალ­წლო კერ­ძი იმ­სა­ხუ­რებს ლურ­პაკს, ამი­ტომ ბევ­რი არ იფიქ­როთ, რო­დე­საც არ­ჩე­ვა­ნის წი­ნა­შე დად­გე­ბით.

ყვე­ლის დაფა თქვე­ნი სა­ა­ხალ­წლო სუფ­რის გა­მორ­ჩე­უ­ლი ნა­წი­ლი იქ­ნე­ბა. და­ფა­ზე წარ­მო­ად­გი­ნეთ ყვე­ლის მაქ­სი­მა­ლუ­რად მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი სა­ხე­ო­ბე­ბი, რო­მე­ლიც იდე­ა­ლუ­რი იქ­ნე­ბა ღვი­ნოს­თან მი­სა­ყო­ლებ­ლად. „ევ­როპ­რო­დუქ­ტში“ „ფრი­კოს“, „არ­ლას“, „ბა­ი­ერ­ლენ­დის“ და ბევ­რი სხვა ბრენ­დის, მსოფ­ლი­ო­ში გა­მორ­ჩე­უ­ლი ყვე­ლი იყი­დე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, შე­გიძ­ლი­ათ ახალ წელს, ახა­ლი გე­მო­ე­ბი აღ­მო­ა­ჩი­ნოთ.

ევ­რო­პუ­ლი ყვე­ლის ყვე­ლა­ზე მეტი და­სა­ხე­ლე­ბა წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ექ­სკლუ­ზი­უ­რად „ევ­როპ­რო­დუქ­ტში“ და შერ­ჩე­ულ ბრენ­დებ­ზე, მოქ­მე­დებს სა­ა­ხალ­წლო ფას­დაკ­ლე­ბა.

არ და­გა­ვი­წყდეთ ტკბი­ლე­უ­ლი! ეს ხომ ახა­ლი წლის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლია. ხა­რის­ხი კი აქაც უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია. ვი­საც შო­კო­ლა­დი უყ­ვარს, აქ ნამ­დვი­ლად იპო­ვის მის საყ­ვა­რელ გე­მოს.

  • Anton Berger - და­ნი­უ­რი, პრე­მი­უმ ხა­ზის შო­კო­ლა­დის მწარ­მო­ე­ბე­ლი კომ­პა­ნი­აა, რო­მე­ლიც გა­მორ­ჩე­უ­ლია თა­ვი­სი დი­ზა­ი­ნი­თა და ხა­რის­ხით. ან­ტონ ბერ­გის შო­კო­ლა­დი მზად­დე­ბა მხო­ლოდ კა­კა­ოს ცხი­მის გა­მო­ყე­ნე­ბით, უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბის შერ­ჩე­ვით.
  • Ritter Sport-ის ყო­ვე­ლი გემო ემ­ყა­რე­ბა რჩე­ულ რძეს, უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის კა­კა­ოს მარ­ცვალს, ხილს, კენკრას, სა­სარ­გებ­ლო ზე­თებს და სა­ნე­ლებ­ლებს მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა კუ­თხი­დან, რაც დე­სერტს ანი­ჭებს გან­სა­კუთ­რე­ბულ ნო­ტებს, პი­კან­ტუ­რო­ბას.

Mozart Reber –ის შო­კო­ლა­დის ინ­სპი­რა­ცი­ას წარ­მო­ად­გენს უგემ­რი­ე­ლე­სი ფის­ტას მარ­ცი­პა­ნი, ნუ­ში­სა და თხი­ლის ნუგა, რძის კრე­მი და უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის კა­კა­ოს მარ­ცვლე­ბის­გან დამ­ზა­დე­ბუ­ლი ნამ­დვი­ლი შო­კო­ლა­დი. მისი გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლი გემო ისე­თი­ვე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი იყო შო­კო­ლა­დის მოყ­ვა­რუ­ლებს შო­რის, რო­გორც მუ­სი­კის მოყ­ვა­რუ­ლებ­ში ვოლ­ფგანგ ამა­დე­უს მო­ცარ­ტის მუ­სი­კა; სწო­რედ ეს მსგავ­სე­ბა გახ­და „რე­ბე­რის“ შო­კო­ლა­დი­სათ­ვის ცნო­ბი­ლი კომ­პო­ზი­ტო­რის სა­ხე­ლის მი­ნი­ჭე­ბის მი­ზე­ზი.

Cachet- 1993 წელს გახ­და პირ­ვე­ლი შო­კო­ლა­დის მწარ­მო­ე­ბე­ლი, რო­მელ­მაც მი­ი­ღო ISO 9002 სერ­ტი­ფი­კა­ტი, რო­მე­ლიც ადას­ტუ­რებს წარ­მო­ე­ბის ხა­რის­ხის მა­ღალ დო­ნეს. ყვე­ლა ფილა იქ­მნე­ბა უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბით, ბელ­გი­უ­რი ტრა­დი­ცი­ე­ბის მი­მართ უდი­დე­სი პა­ტი­ვის­ცე­მით. „კი­მის შო­კო­ლა­დე­ბი“ იყე­ნებს მხო­ლოდ ნა­ტუ­რა­ლურ არო­მა­ტებს და 100%-ით ნა­ტუ­რა­ლურ კა­კა­ოს კა­რაქს (მცე­ნა­რე­უ­ლი ცხი­მის გა­მო­ყე­ნე­ბის გა­რე­შე). კა­შეს ასორ­ტი­მენ­ტი მდი­და­რია ორ­გა­ნუ­ლი, ნა­ტუ­რა­ლუ­რი და გა­მორ­ჩე­უ­ლი შო­კო­ლა­დის ფი­ლე­ბი­თა და ბომ­ბო­ნე­რე­ბით.

სა­ა­ხალ­წლო სუფ­რის სამ­ზა­დის­ში არა­ფე­რია რთუ­ლი, თუ იცით, სად შე­ი­ძი­ნოთ მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის პრო­დუქ­ცია. თქვენ კი ეს უკვე იცით. უკვე შე­გიძ­ლი­ათ კერ­ძე­ბის მომ­ზა­დე­ბი­თა და მა­გი­დის გა­წყო­ბით მაქ­სი­მა­ლუ­რი სი­ა­მოვ­ნე­ბა მი­ი­ღოთ და სტუმ­რე­ბიც გა­ა­ო­ცოთ, გემ­რი­ე­ლი და ჯან­სა­ღი კერ­ძე­ბით.

რაც შე­ე­ხე­ბა დი­ზა­ინს, 2022 წელი ლურ­ჯი წყლის ვე­ფხვის წე­ლია. სა­სურ­ვე­ლია მას მი­ნი­მა­ლის­ტურ სტილ­ში თეთრ, ლურჯ, ვერ­ცხლის­ფერ და ოქ­როს­ფერ ფე­რებ­ში გა­წყო­ბი­ლი სუფ­რით დახ­ვდეთ. გა­მო­ი­ყე­ნეთ თეთ­რი მა­გი­დის გა­და­სა­ფა­რებ­ლე­ბი, ხელ­სა­ხო­ცე­ბი. შე­არ­ჩი­ეთ ლა­მა­ზი სან­თლე­ბი, მი­ნი­მა­ლის­ტუ­რი ბურ­თე­ბი, რომ­ლე­ბიც თქვენს სუფ­რას სა­დღე­სას­წა­უ­ლო ელ­ფერს შეს­ძენს, თუმ­ცა არ გა­და­ა­ჭარ­ბოთ. ვე­ფხვი ძლი­ე­რი და სე­რი­ო­ზუ­ლი ცხო­ვე­ლია, რო­მელ­საც მი­სი­ვე ხა­სი­ა­თის შე­სა­ბა­მი­სი სუფ­რით უნდა დახ­ვდეთ.