მსოფ­ლი­ო­ში ცნო­ბი­ლი გერ­მა­ნუ­ლი ბრენ­დის შო­კო­ლა­დის - Ritter Sport-ის ის­ტო­რია იწყე­ბა იქ, სა­დაც რო­გორც წესი, მთავ­რდე­ბა ფილ­მე­ბი სიყ­ვა­რულ­ზე: - ქორ­წი­ლი­დან. 1912 წელს, კონ­დი­ტერ­მა ალფ­რედ ეუ­გენ რი­ტერ­მა და ტკბი­ლე­უ­ლის მა­ღა­ზი­ის მფლო­ბელ­მა, კლა­რა გი­ოტლმა, ერ­თმა­ნეთს თა­ვი­ან­თი ბედი ოფი­ცი­ა­ლუ­რად და­უ­კავ­ში­რეს და იქორ­წი­ნეს. მა­ლე­ვე, ერ­თად და­ა­ფუძ­ნეს სა­კონ­დიტ­რო ფაბ­რი­კა სა­ხე­ლად - Alfred Ritter Cannstatt და შაქ­რის­გან დამ­ზა­დე­ბუ­ლი ტკბი­ლე­უ­ლის და შო­კო­ლა­დის წარ­მო­ე­ბას შე­უდ­გნენ.

1932 წელს, შო­კო­ლა­დის და სპორ­ტის მოყ­ვა­რულ­მა კლა­რა რი­ტერ­მა მე­უღ­ლეს შეს­თა­ვა­ზა კვად­რა­ტუ­ლი შო­კო­ლა­დის ფი­ლის წარ­მო­ე­ბა. გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ფორ­მა მა­ლე­ვე მო­ი­წო­ნეს ოჯა­ხურ წრე­ში. – „მო­დით, გა­ვა­კე­თოთ შო­კო­ლა­დის ფილა, რო­მე­ლიც ნე­ბის­მი­ე­რი სპორ­ტუ­ლი ქურ­თუ­კის ჯი­ბე­ში ჩა­ე­ტე­ვა, არ გა­ტყდე­ბა და ამას­თან ერ­თად, ექ­ნე­ბა შო­კო­ლა­დის ფი­ლის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ყვე­ლა თვი­სე­ბა“ - ასე ჟღერ­და კლა­რას იდეა და შო­კო­ლად­მა მი­ი­ღო სა­ხე­ლი - Ritter’s Sport Schokolade.

1952 წელს, კომ­პა­ნი­ის მმარ­თვე­ლო­ბა მთლი­ა­ნად დამ­ფუძ­ნებ­ლე­ბის ვა­ჟის - ოტო რი­ტე­რის ხელ­ში გა­და­ვი­და. მან ძა­ლი­ან სა­რის­კო ნა­ბი­ჯი გა­დად­გა, როცა გა­და­წყვი­ტა შე­ემ­ცი­რე­ბი­ნა სა­კონ­დიტ­რო ნა­წარ­მის სა­ხე­ო­ბე­ბი და მხო­ლოდ Ritter Sport-ის შო­კო­ლა­დის წარ­მო­ე­ბა გა­ეგ­რძე­ლე­ბი­ნა. ასე გა­და­ვი­და ფაბ­რი­კა კვად­რა­ტუ­ლი ფორ­მის შო­კო­ლა­დე­ბის წარ­მო­ე­ბა­ზე, რომ­ლის სა­ბო­ლოო სტი­ლი 1974 წელს ჩა­მო­ყა­ლიბ­და. Ritter Sport-ის შო­კო­ლა­დის ყო­ველ ფი­ლას დღემ­დე კვად­რა­ტის ფორ­მა აქვს, რო­მე­ლიც და­ყო­ფი­ლია 16 პა­ტა­რა კვად­რა­ტად. ბოლო შტრი­ხი იყო ფერი, რო­მე­ლიც სხვა­დას­ხვა სა­ხე­ო­ბის­თვის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად შე­ირ­ჩა.

„გა­ტეხ­ვის ხრიკ­მა და ჯი­ბე­ში ჩა­სა­დებ­მა ფორ­მატ­მა“ გა­ა­მარ­თლა. 1976 წელს შე­იქ­მნა რე­ვო­ლუ­ცი­უ­რი შე­ფუთ­ვა Knick -Pack, რომ­ლის გახ­სნაც ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვად, ფი­ლის გა­და­ტეხ­ვით ხდე­ბა. ეს ხრი­კი ბრენ­დის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლი გახ­და!

ოჯა­ხის სა­კუთ­რე­ბა­ში არ­სე­ბულ­მა კომ­პა­ნი­ამ, რო­მელ­მაც გა­და­ი­ტა­ნა ორი მსოფ­ლიო ომი და უთ­ვა­ლა­ვი რა­ო­დე­ნო­ბის ეკო­ნო­მი­კუ­რი კრი­ზი­სი, ბოლო ათწლე­უ­ლე­ბის მან­ძილ­ზე, ღირ­სე­უ­ლი კონ­კუ­რენ­ცია გა­უ­წია თა­ვის სფე­რო­ში არ­სე­ბულ კომ­პა­ნი­ებს. მა­შინ, რო­დე­საც წამ­ყვა­ნი ბრენ­დე­ბი აგ­რძე­ლებ­დნენ ქვეყ­ნის მა­ცხოვ­რებ­ლე­ბის თით­ქმის მო­ნუ­რი შრო­მის ხარ­ჯზე არ­სე­ბო­ბას, Ritter Sport-ი ყი­დუ­ლობს პლან­ტა­ცი­ებს ნი­კა­რა­გუ­ა­ში, მოჰ­ყავს კა­კაო, აშე­ნებს სა­ა­ვად­მყო­ფო­ებს, სკო­ლებ­სა და სახ­ლებს, ად­გი­ლობ­რი­ვი მუ­შე­ბის­თვის. კომ­პა­ნია ყი­დუ­ლობს „სუფ­თა შო­კო­ლადს“ Côte d'Ivoire-სგან (კოტ-დ’ივუ­ა­რი) და იბ­რძვის უფ­ლე­ბის მო­პო­ვე­ბის­თვის, რომ იყოს მსოფ­ლი­ო­ში ერ­თა­დერ­თი „კვად­რა­ტი“.

1970 წელს გერ­მა­ნია ფაქ­ტობ­რი­ვად კვად­რა­ტულ­მა Ritter Sport-მა და­ი­პყრო. არ არ­სე­ბობ­და ადა­მი­ა­ნი, ვინც ჭკუ­ას არ კარ­გავ­და სა­ო­ცარ გე­მო­ზე, რო­მე­ლიც უმაღ­ლე­სი სორ­ტის კა­კა­ოს მარ­ცვლე­ბის­გან მზად­დე­ბო­და. ამ პე­რი­ო­დი­დან და­წყე­ბუ­ლი, შო­კო­ლა­დი ახალ სა­ხე­ო­ბებს და შიგ­თავ­სებს იძენ­და. ყო­ვე­ლი სა­ხე­ო­ბა, თეთ­რი შო­კო­ლა­დი­დან - მწა­რემ­დე, შიგ­თავ­სით და მის გა­რე­შე, გა­მო­ირ­ჩე­ვა ხა­რის­ხით და უნი­კა­ლუ­რო­ბით. გერ­მა­ნუ­ლი დე­ლი­კა­ტე­სი შე­ი­ცავს ნა­ტუ­რა­ლურ კომ­პო­ნენ­ტებს და სა­სარ­გებ­ლო ინ­გრე­დი­ენ­ტებს: ბუ­ნებ­რივ სე­რო­ტო­ნინს და კად­მი­უმს, ხილ­თან, თხი­ლე­ულ­თან და კრე­მის და­ნა­მა­ტებ­თან კომ­ბი­ნა­ცი­ა­ში. ასე­ვე, მის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­დის მაგ­ნი­უ­მი, კალ­ცი­უ­მი და კა­ლი­უ­მი, რაც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ორ­გა­ნიზ­მის­თვის.

Ritter Sport-ის ყო­ვე­ლი გემო ემ­ყა­რე­ბა რჩე­ულ რძეს, უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის კა­კა­ოს მარ­ცვალს, ხილს, კენკრას, ცხიმს, ნა­ტუ­რა­ლურ არო­მა­ტი­ზა­ტო­რებს, შა­ქარს და სა­სარ­გებ­ლო ზე­თებს. მთა­ვარ როლს წარ­მო­ე­ბა­ში ას­რუ­ლებს შე­სა­ნიშ­ნა­ვი სა­ნე­ლებ­ლე­ბი მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა კუ­თხი­დან. ისი­ნი დე­სერტს ანი­ჭებს გან­სა­კუთ­რე­ბულ ნო­ტებს, პი­კან­ტუ­რო­ბას და მო­მენ­ტა­ლუ­რად იპყრობს ადა­მი­ა­ნე­ბის გუ­ლებს.  

დღეს ამ ბრენ­დს მსოფ­ლი­ოს თით­ქმის ყვე­ლა ქვე­ყა­ნა­ში იც­ნო­ბენ და უყ­ვართ, ხოლო სა­ქარ­თვე­ლო­ში მისი ის­ტო­რია 2017 წლი­დან იწყე­ბა. მა­შინ, რო­დე­საც სუ­პერ­მარ­კე­ტე­ბის ქსელ­მა „ ევ­როპ­რო­დუქტმა“ გა­და­წყვი­ტა ქარ­თვე­ლი მომ­ხა­რებ­ლე­ბის­თვის ხელ­მი­საწ­ვდო­მი გა­ე­ხა­და ყვე­ლა­ზე ფე­რა­დი და ჯა­დოს­ნუ­რი გემო. გემო, რო­მელ­საც თუ ერთხელ მა­ინც გა­სინ­ჯავ, ვე­ღა­რა­სო­დეს და­ი­ვი­წყებ!

აქვე, იმა­საც გე­ტყვით, რომ რად­გან Ritter Sport-ის ერ­თა­დერ­თი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი იმ­პორ­ტი­ო­რი „ევ­როპ­რო­დუქ­ტია“, ამ ქსელ­ში, ყვე­ლა­ზე და­ბალ ფა­სად შეძ­ლებთ მის შე­ძე­ნას.