რაფ­სის ზეთი თუ თქვენც მავ­ნე პრო­დუქ­ტი გგო­ნი­ათ, მა­შინ აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა გა­ეც­ნოთ ინ­ფორ­მა­ცი­ას იმის შე­სა­ხებ, თუ რამ­დე­ნად სა­სარ­გებ­ლოა ის. რაფ­სის ზეთს ფარ­თოდ იყე­ნე­ბენ მთელ მსოფ­ლი­ო­ში.

მა­ღა­ლი სარ­გებ­ლი­ა­ნო­ბა და მრა­ვალ­მხრი­ვი გა­მო­ყე­ნე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი პრო­დუქტს უამ­რა­ვი დი­ა­სახ­ლი­სის სამ­ზა­რე­უ­ლოს გა­ნუყ­რელ ნა­წი­ლად აქ­ცევს. მას იყე­ნე­ბენ სა­დი­ლე­ბის მო­სამ­ზა­დებ­ლად, სა­ლა­თე­ბის დრე­სინ­გის­თვის, შეწ­ვი­სა და ცხო­ბის­თვის.

  • მის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში ბუ­ნებ­რი­ვად ცო­ტაა ნა­ჯე­რი ცხი­მე­ბი და ბევ­რი - უჯე­რი ცხი­მი. ეს ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის იდე­ა­ლუ­რი კომ­ბი­ნა­ცი­აა.
  • რაფ­სის ზეთი E ვი­ტა­მი­ნის სა­უ­კე­თე­სო წყა­როა. E ვი­ტა­მი­ნი ძლი­ე­რი ან­ტი­ოქ­სი­დან­ტია, რო­მე­ლიც კა­ნი­სა და მხედ­ვე­ლო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას უწყობს ხელს.
  • ის დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით omega-3-ს შე­ი­ცავს, რო­მე­ლიც გულ­სის­ხლძარ­ღვთა და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­სა და წნე­ვის კონ­ტროლს უწყობს ხელს. პა­რა­ლე­ლუ­რად, რაფ­სის ზეთ­ში ომე­გა 6 და ომე­გა 9 ისე­თი პრო­პორ­ცი­უ­ლო­ბი­თაა, რო­მე­ლიც ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის ოპ­ტი­მა­ლუ­რია.

ამ­დე­ნი სარ­გებ­ლის მი­უ­ხე­და­ვად, ზოგ­ჯერ შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­გოთ, რომ რაფ­სის ზეთი მავ­ნე პრო­დუქ­ტია და მისი მოხ­მა­რე­ბის­გან თავი უნდა შე­ი­კა­ვოთ. ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბას ხელს უწყობს ის ფაქ­ტი, რომ რაფ­სის ზეთი შე­იძ­ლე­ბა გე­ნე­ტი­კუ­რად მო­დი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი რაფ­სის ყვა­ვი­ლის­გან იყოს დამ­ზა­დე­ბუ­ლი. მწარ­მო­ებ­ლე­ბი ამ გზას მო­სავ­ლი­ა­ნო­ბის ზრდის­თვის მი­მარ­თა­ვენ. გენ­მო­დი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ტი კი ალერ­გი­ას, სიმ­სივ­ნეს და კი­დევ არა­ერთ და­ა­ვა­დე­ბას იწ­ვევს.

რიგ შემ­თხვე­ვა­ში ასეთ ზეთ­თან ხა­რი­ხი­ა­ნი, ტრა­დი­ცი­უ­ლი გზით დამ­ზა­დე­ბუ­ლი რაფ­სის ზე­თის გა­ი­გი­ვე­ბა ხდე­ბა და სწო­რედ ეს არის მი­ზე­ზი იმი­სა, რომ რაფ­სის ზეთს არა­ჯან­სა­ღი პრო­დუქ­ტე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში არა­სა­მარ­თლი­ა­ნად ახ­ვედ­რე­ბენ ხოლ­მე. მის­გან მაქ­სი­მა­ლუ­რი სარ­გე­ბე­ლი რომ მი­ი­ღოთ, ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ შე­ფუთ­ვა­ზე მი­თი­თე­ბუ­ლი იყოს წარ­წე­რა GMO-free.

რაფ­სის ზე­თის პო­პუ­ლა­რო­ბას ხელს უწყობს მისი ნე­იტ­რა­ლუ­რი სუნი. სწო­რედ ამი­ტომ ის შე­გიძ­ლი­ათ გა­მო­ი­ყე­ნოთ რო­გორც სა­ლა­თებ­ში, ისე ცხო­ბა­ში, კერ­ძებ­ში, ტა­ფა­სა თუ ღუ­მელ­ში წვის­თვის. რაფ­სის ზეთი საკ­მა­ოდ მა­ღალ, 400 გრა­დუს ტემ­პე­რა­ტუ­რამ­დე შე­გიძ­ლი­ათ გა­ა­ცხე­ლოთ. ეს ამ სა­ხე­ო­ბის ზე­თის კი­დევ ერთი უპი­რა­ტე­სო­ბაა, რად­გან სხვა სა­ხე­ო­ბის და მათ შო­რის, ზე­ი­თუ­ნის ზე­თის კონ­კრე­ტუ­ლი ტი­პე­ბი გა­ცხე­ლე­ბის დროს სა­სარ­გებ­ლო თვი­სე­ბებს კარ­გავს. რაფ­სის ზეთი კი ნე­ბის­მი­ერ ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზე ინარ­ჩუ­ნებს მის სა­სარ­გებ­ლო თვი­სე­ბებს.

რაფ­სის ზეთს მისი სა­სარ­გებ­ლო თვი­სე­ბე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ხში­რად იყე­ნე­ბენ სხვა­დას­ხვა პრო­დუქ­ტის წარ­მო­ე­ბა­შიც. მა­გა­ლი­თად, ტკბი­ლე­უ­ლი­სა და ცო­მე­უ­ლის წარ­მო­ე­ბა­შიც. ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე ჯან­სა­ღი და პო­პუ­ლა­რუ­ლი პრო­დუქ­ტი კი, რო­მე­ლიც რაფ­სის ზე­თის და­მა­ტე­ბით მი­ი­ღე­ბა წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქია.

მას და­ნი­უ­რი სა­მე­ფო კა­რა­ქის ბრენ­დი „ლურ­პა­კი“ აწარ­მო­ებს. რაფ­სის ზე­თის და­მა­ტე­ბით, წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად სა­სარ­გებ­ლო ხდე­ბა, რად­გან კა­რა­ქის სა­სარ­გებ­ლო თვი­სე­ბებს რაფ­სის ზე­თის თვი­სე­ბე­ბი ემა­ტე­ბა.

ამავდრო­უ­ლად, კა­რა­ქი ხდე­ბა უფრო გემ­რი­ე­ლი, რად­გან რა­ფის ზეთი მას სა­სი­ა­მოვ­ნო და მსუ­ბუქ გე­მოს აძ­ლევს. სწო­რედ ამი­ტომ ასე­თი კა­რა­ქი ევ­რო­პის ქვეყ­ნებ­ში სა­უ­კე­თე­სო სა­უზ­მე­დაა მიჩ­ნე­უ­ლი.

მისი კი­დევ ერთი უპი­რა­ტე­სო­ბა კი ისაა, რომ წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქი ანუ Lurpak Spreadable მა­ცი­ვარ­ში არ იყი­ნე­ბა და ძა­ლი­ან არ მაგრდე­ბა. ამი­ტომ შე­გიძ­ლი­ათ მა­ცივ­რი­დან გა­მო­ღე­ბის­თა­ნა­ვე კომ­ფორ­ტუ­ლად და მარ­ტი­ვად წა­უს­ვათ პურ­ზე.