სა­ზღვარ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბა უამ­რავ სა­სი­ა­მოვ­ნო თავ­გა­და­სა­ვალ­თან, შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა­სა და ემო­ცი­ას­თან ერ­თად, დუტი ფრი­ში გემ­რი­ე­ლი ტკბი­ლე­უ­ლის შე­ძე­ნას­თან ასო­ცირ­დე­ბა. თუმ­ცა ბოლო პე­რი­ოდ­ში დუტი ფრი­ში მოხ­ვედ­რა ისე­თი მარ­ტი­ვი აღა­რაა, რო­გორც პან­დე­მი­ამ­დე იყო. შე­ზღუ­დუ­ლი და გა­უქ­მე­ბუ­ლი ფრე­ნე­ბი მოგ­ზა­უ­რო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სხვა­დას­ხვა სი­ა­მოვ­ნე­ბა­ზე უა­რის თქმას­თან ერ­თად, დუტი ფრი­ში ტკბი­ლე­უ­ლის ყიდ­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­საც გვი­კარ­გავს. თუმ­ცა მათ, ვინც შო­კო­ლა­დის ნამ­დვი­ლი გემო იცის, უყ­ვარს ევ­რო­პუ­ლი ხა­რის­ხი და თან ხელ­მი­საწ­ვდო­მი ფა­სით უნდა საყ­ვა­რე­ლი ტკბი­ლე­უ­ლის შე­ძე­ნა, ეს სა­ქარ­თვე­ლო­ში „ევ­როპ­რო­დუქ­ტის“ მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ­შია შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

ევ­რო­პუ­ლი ტკბი­ლე­უ­ლი, და­უ­ვი­წყა­რი გე­მო­ე­ბით, მოგ­ზა­უ­რო­ბის დროს აღ­მო­ჩე­ნი­ლი არო­მა­ტე­ბი, კვლავ შე­გიძ­ლი­ათ გა­იხ­სე­ნოთ, რად­გან ევ­როპ­რო­დუქ­ტი უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის ტკბი­ლე­უ­ლის ექ­სკლუ­ზი­უ­რი იმ­პორ­ტი­ო­რია სა­ქარ­თვე­ლო­ში.

 - და­ნი­უ­რი, პრე­მი­უმ ხა­ზის შო­კო­ლა­დის მწარ­მო­ე­ბე­ლი კომ­პა­ნი­აა, რო­მე­ლიც გა­მორ­ჩე­უ­ლია თა­ვი­სი დი­ზა­ი­ნი­თა და ხა­რის­ხით. ან­ტონ­ბერ­გის შო­კო­ლა­დი მზად­დე­ბა მხო­ლოდ კა­კა­ოს ცხი­მის გა­მო­ყე­ნე­ბით, უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბის შერ­ჩე­ვით. შო­კო­ლა­დის პირ­ვე­ლი ფილა ან­ტონ ბერ­გერ­მა მომ­ხმა­რე­ბელს 1884 წელს შეს­თა­ვა­ზა და მას შემ­დეგ ტკბი­ლე­უ­ლის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის რჩე­უ­ლი ნუგ­ბა­რია.

- "მო­დით, გა­ვა­კე­თოთ შო­კო­ლა­დის ფილა, რო­მე­ლიც სპორ­ტუ­ლი ქურ­თუ­კის ჯი­ბე­ში ჩა­ე­ტე­ვა“ - ერთი ფრა­ზით და­წყე­ბუ­ლი წარ­მა­ტე­ბის ტკბი­ლი ის­ტო­რია გერ­მა­ნულ ბრენ­დს უკავ­შირ­დე­ბა. Ritter Sport-ის ყო­ვე­ლი გემო ემ­ყა­რე­ბა რჩე­ულ რძეს, უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის კა­კა­ოს მარ­ცვალს, ხილს, კენკრას, სა­სარ­გებ­ლო ზე­თებს და სა­ნე­ლებ­ლებს მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა კუ­თხი­დან, რაც დე­სერტს ანი­ჭებს გან­სა­კუთ­რე­ბულ ნო­ტებს, პი­კან­ტუ­რო­ბას და მო­მენ­ტა­ლუ­რად იპყრობს ადა­მი­ა­ნე­ბის გუ­ლებს.

ის პირ­ვე­ლი ტკბი­ლე­უ­ლის სა­წარ­მო და კაფე 1865 წელს მი­უნ­ხენ­ში გა­იხ­სნა. 150 წლის შემ­დეგ კი ბრენ­დს მსოფ­ლი­ოს ყვე­ლა ქვე­ყა­ნა­ში შო­კო­ლა­დის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი იც­ნო­ბენ და აღი­ა­რე­ბენ. ამ შო­კო­ლა­დის ინ­სპი­რა­ცი­ას წარ­მო­ად­გენს უგემ­რი­ე­ლე­სი ფის­ტას მარ­ცი­პა­ნი, ნუ­ში­სა და თხი­ლის ნუგა, რძის კრე­მი და უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის კა­კა­ოს მარ­ცვლე­ბის­გან დამ­ზა­დე­ბუ­ლი ნამ­დვი­ლი შო­კო­ლა­დი. მისი გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლი გემო ისე­თი­ვე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი იყო შო­კო­ლა­დის მოყ­ვა­რუ­ლებს შო­რის, რო­გორც მუ­სი­კის მოყ­ვა­რუ­ლებ­ში ვოლ­ფგანგ ამა­დე­უს მო­ცარ­ტის მუ­სი­კა; სწო­რედ ეს მსგავ­სე­ბა გახ­და „რე­ბე­რის“ შო­კო­ლა­დი­სათ­ვის ცნო­ბი­ლი კომ­პო­ზი­ტო­რის სა­ხე­ლის მი­ნი­ჭე­ბის მი­ზე­ზი.

შოტ­ლან­დი­უ­რი ბრენ­დია და მისი ხა­რის­ხის ნი­შა­ნი, დღემ­დე და­ტა­ნი­ლია შე­ფუთ­ვებ­ზე, რაც გუ­ლის­ხმობს იმას, რომ პრო­დუქ­ტი სა­უ­კე­თე­სო ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბის­გა­ნაა დამ­ზა­დე­ბუ­ლი. იმის მი­უ­ხე­და­ვად, რომ ვოლ­კერ­სმა უამ­რა­ვი ახა­ლი პრო­დუქ­ტი და­ა­მა­ტა და საკ­მა­ოდ გა­ამ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნა თა­ვი­სი ასორ­ტი­მენ­ტი, ყვე­ლა პრო­დუქ­ტი ინარ­ჩუ­ნებს მთა­ვარ ღი­რე­ბუ­ლე­ბას და უნი­კა­ლურ გე­მოს. მის შე­ფუთ­ვა­ში კი ჩანს გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლი შოტ­ლან­დი­უ­რი ხა­სი­ა­თი.

და­არ­სე­ბის დღი­დან კომ­პა­ნი­ამ და­ი­კა­ვა თა­ვი­სის სა­პა­ტიო ად­გი­ლი ბელ­გი­ის უმ­სხვი­ლეს შო­კო­ლა­დის მწარ­მო­ებ­ლებ­სა შო­რის. უკვე 20 წლი­ა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბით, კაშე აწარ­მო­ებს ბელ­გი­ურ შო­კო­ლადს უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბით. ძვე­ლი და ტრა­დი­ცი­უ­ლი სა­ხე­ო­ბე­ბის გვერ­დით, ცდი­ლობს შექ­მნას ახა­ლი და ინო­ვა­ცი­უ­რი არო­მა­ტე­ბი. 1993 წელს „კი­მის შო­კო­ლა­დე­ბი“ გახ­და პირ­ვე­ლი შო­კო­ლა­დის მწარ­მო­ე­ბე­ლი, რო­მელ­მაც მი­ი­ღო ISO 9002 სერ­ტი­ფი­კა­ტი, რო­მე­ლიც ადას­ტუ­რებს წარ­მო­ე­ბის ხა­რის­ხის მა­ღალ დო­ნეს. ყვე­ლა ფილა იქ­მნე­ბა უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბით, ბელ­გი­უ­რი ტრა­დი­ცი­ე­ბის მი­მართ უდი­დე­სი პა­ტი­ვის­ცე­მით. „კი­მის შო­კო­ლა­დე­ბი“ იყე­ნებს მხო­ლოდ ნა­ტუ­რა­ლურ არო­მა­ტებს და 100%-ით ნა­ტუ­რა­ლურ კა­კა­ოს კა­რაქს (მცე­ნა­რე­უ­ლი ცხი­მის გა­მო­ყე­ნე­ბის გა­რე­შე). კა­შეს ასორ­ტი­მენ­ტი მდი­და­რია ორ­გა­ნუ­ლი, ნა­ტუ­რა­ლუ­რი და გა­მორ­ჩე­უ­ლი შო­კო­ლა­დის ფი­ლე­ბი­თა და ბომ­ბო­ნე­რე­ბით!

უკვე 30 წელ­ზე მე­ტია რაც კომ­პა­ნია „კა­ვენ­დიშ­მა და ჰარ­ვი “ თავს სა­კონ­დიტ­რო ტკბი­ლე­უ­ლის დე­ლი­კა­ტე­სე­ბის შექ­მნას უძღვნის. კომ­პა­ნი­ამ შე­არ­ჩია სა­უ­კე­თე­სო ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბი და დახ­ვე­წი­ლი რე­ცეპ­ტე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით, ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბა ურ­ყე­ვი ხა­რის­ხის სტან­დარ­ტი. მი­ზა­ნი კი მარ­ტი­ვია, შე­იქ­მნას ისე­თი ნა­წარ­მი, რომ­ლის გა­სინ­ჯვის ცდუ­ნე­ბას ვე­რა­ვინ გა­უძ­ლებს. კომ­პა­ნი­ის პრო­დუქ­ტი იყი­დე­ბა მსოფ­ლი­ოს 80 ქვე­ყა­ნა­ში .

და­არ­სდა 1966 წელს იქ, სა­დაც უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის ნა­ტუ­რა­ლუ­რი პრო­დუქ­ტე­ბის სამ­შობ­ლოა, და­ნი­ა­ში. რო­ი­ალ დანსკის კა­რა­ქის ორ­ცხო­ბი­ლე­ბი პო­პუ­ლა­რუ­ლია მთელს მსოფ­ლი­ო­ში და დღე­საც, ზუს­ტად ისე­თი გემ­რი­ე­ლია, რო­გორს ეს მრა­ვა­ლი წლის წინ იყო. შე­ფუთ­ვა იდე­ა­ლუ­რად ინა­ხავს ორ­ცხო­ბი­ლებს. ის პირ­ველ ად­გილ­ზეა გა­ყიდ­ვე­ბით კა­რა­ქი­ან ორ­ცხო­ბი­ლებს შო­რის აშშ-ში.


თი­თო­ე­უ­ლი ამ ბრენ­დის ექ­სკლუ­ზი­უ­რი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში „ევ­როპ­რო­დუქ­ტია“, რო­მე­ლიც ბა­ზარ­ზე უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის პრო­დუქ­ტი­თაა ცნო­ბი­ლი.

„ჩვენ­თან ხელ­მი­საწ­ვდო­მია ტკბი­ლე­უ­ლის ის ასორ­ტი­მენ­ტი, რო­მე­ლიც მთელს ევ­რო­პა­ში და მსოფ­ლი­ო­შია ცნო­ბი­ლი. შე­იძ­ლე­ბა თა­მა­მად ით­ქვას, რომ ქარ­თვე­ლი მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის ევ­რო­პუ­ლი ჯან­სა­ღი პრო­დუქ­ცი­ის შე­თა­ვა­ზე­ბის მხრივ პირ­და­პი­რი კონ­კუ­რენ­ტი არ გვყავს.


„ევ­როპ­რო­დუქ­ტი“ ყვე­ლა­ზე მეტი ექ­სკლუ­ზი­უ­რი პრო­დუქ­ტით არის ქარ­თუ­ლი ბაზ­რის ლი­დე­რი, და რაც მთა­ვა­რია, ხელ­მი­საწ­ვდო­მი ფა­სე­ბით. ამის მი­ზე­ზი კი ისაა, რომ თი­თო­ე­უ­ლი ამ ბრენ­დის ექ­სკლუ­ზი­უ­რი წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი სწო­რედ ჩვენ ვართ,“ – გან­მარ­ტა­ვენ „ევ­როპ­რო­დუქ­ტში“.

თა­ვი­სუფ­ლად შე­გიძ­ლია ევ­როპ­რო­დუქ­ტის დახ­მა­რე­ბით, ევ­რო­პულ გე­მო­ებ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბა, ხოლო თუ მოგ­ზა­უ­რო­ბის დროს, შემ­თხვე­ვით დუტი ფრი­ში ტკბი­ლე­უ­ლის შე­ძე­ნა და­გა­ვი­წყდათ, არ ინერ­ვი­უ­ლოთ, ევ­როპ­რო­დუქ­ტში შე­ი­ა­რეთ.