კა­რა­ქი და პური სა­უზ­მის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი ვა­რი­ან­ტია. მარ­ტი­ვი, გემ­რი­ე­ლი, ნოყი­ე­რი და სა­სარ­გებ­ლო - სწო­რედ ამ თვი­სე­ბე­ბის გამო ეს დუ­ე­ტი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში არ კარ­გავს აქ­ტუ­ა­ლო­ბას. თუმ­ცა თუ სა­უზ­მე­ზე კა­რაქ­სა და პურს ხში­რად მი­ირ­თმევთ, ერთი სა­კი­თხის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბაა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი. სწო­რად უნდა შე­არ­ჩი­ოთ პუ­რი­ცა და კა­რა­ქიც, რომ ის მარ­თლაც სა­სარ­გებ­ლო იყოს. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, მი­ი­ღებთ არა­სა­სურ­ველ ცხი­მებ­სა და ნახ­შირ­წყლებს, რომ­ლე­ბიც წო­ნის მა­ტე­ბას უწყობს ხელს და არც ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვი­საა კარ­გი.

პური უნდა იყოს მარ­ცვლო­ვა­ნი და უსა­ფუვ­რო. ცეხ­ვილ პურ­ზე ჯან­სა­ღი კა­რა­ქის წას­მით თქვენ ნამ­დვი­ლად მი­ი­ღებთ ვი­ტა­მი­ნებ­სა და ნივ­თი­ე­რე­ბებს, რომ­ლე­ბიც დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ენერ­გი­ი­სა და ტო­ნუ­სის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ. თუმ­ცა ჯან­სა­ღი კა­რა­ქის არ­ჩე­ვა მარ­ტი­ვი არაა და დიდი ყუ­რა­დღე­ბის გა­მო­ჩე­ნაა სა­ჭი­რო. სა­უზ­მის­თვის უმ­ჯო­ბე­სია აარ­ჩი­ოთ წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქი, რო­მე­ლიც სხვა ტი­პის კა­რა­ქე­ბის­გან გან­სხვავ­დე­ბა.

ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე კა­რა­ქის მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი არ­ჩე­ვა­ნია, თუმ­ცა წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქი ბევ­რი არაა. მათ შო­რის ყვე­ლა­ზე გა­მორ­ჩე­უ­ლია „ლურ­პა­კის“ წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქი, რო­მე­ლიც ხელ­მი­საწ­ვდო­მია რო­გორც წო­ნით, ისე და­ფა­სო­ე­ბუ­ლი 250 გრ შე­ფუთ­ვებ­ში მა­ღა­ზი­ა­თა სხვა­დას­ხვა ქსელ­ში. „ლურ­პა­კის“ ოფი­ცი­ა­ლუ­რი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში „ევ­როპ­რო­დუქ­ტია“, ამი­ტომ ასა­წო­ნი თუ და­ფა­სო­ე­ბუ­ლი კა­რა­ქის ყვე­ლა­ზე ხელ­საყ­რელ ფა­სად შე­ძე­ნა სწო­რედ ამ ქსელ­შია შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

უფრო ნაზი

„ლურ­პა­კის“ წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­დის რაფ­სის ზეთი, რო­მე­ლიც მის სტრუქ­ტუ­რას უფრო ნაზს, ჰა­ე­რო­ვან­სა და სა­სი­ა­მოვ­ნოს ხდის. სწო­რედ ეს არის მთა­ვა­რი თვი­სე­ბა, რო­მე­ლიც წა­სას­მელ კა­რაქს სხვა კა­რა­ქე­ბის­გან გა­მო­არ­ჩევს.

ძა­ლი­ან სა­სარ­გებ­ლო

„ლურ­პა­კი“ მსოფ­ლი­ო­ში ერთ-ერთი უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის, და­ნი­უ­რი სა­მე­ფო კა­რა­ქია. 1 კგ კა­რა­ქი 25 ლიტ­რი ძრო­ხის რძის მომ­წი­ფე­ბით მი­ი­ღე­ბა, ბრენ­დის ნე­ბის­მი­ე­რი პრო­დუქ­ტი უმაღ­ლეს სტან­დარტს აკ­მა­ყო­ფი­ლებს. თუმ­ცა წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქი კი­დევ უფრო სა­სარ­გებ­ლოა, რად­გან მის შემ­დგენ­ლო­ბა­ში შე­დის რაფ­სის ზეთი. რაფ­სის ზეთი შე­ი­ცავს ძა­ლი­ან ცოტა ნა­ჯერ ცხიმს, ამი­ტომ ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის მე­ტად სა­სარ­გებ­ლოა. ასე­ვე, შე­ი­ცავს ომე­გა 3-ს, 6-სა და 9-ს, რომ­ლე­ბიც ქო­ლეს­ტე­რინს ამ­ცი­რებს და გუ­ლი­სა და ტვი­ნის ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბას აუმ­ჯო­ბე­სებს. სწო­რედ ამ შე­მად­გენ­ლო­ბის გამო წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად სა­სარ­გებ­ლოა.

უფრო მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი

წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქი მა­ცი­ვარ­ში არ იყი­ნე­ბა და ძა­ლი­ან არ მაგრდე­ბა, ამი­ტომ პურ­ზე წა­სას­მე­ლად ძა­ლი­ან მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლია. მას მოხ­მა­რე­ბამ­დე ოთა­ხის ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზე გა­ჩე­რე­ბა და დარ­ბი­ლე­ბა არ სჭირ­დე­ბა. შე­გიძ­ლი­ათ მა­ცივ­რი­დან გა­მო­ღე­ბის­თა­ნა­ვე მარ­ტი­ვად და კომ­ფორ­ტუ­ლად წა­უს­ვათ პურ­ზე.

უფრო გემ­რი­ე­ლი

რაფ­სის ზეთი წა­სას­მელ კა­რაქს უფრო გემ­რი­ელს ხდის. მას სა­სი­ა­მოვ­ნო და მსუ­ბუ­ქი გემო აქვს, რის გა­მოც ევ­რო­პის ქვეყ­ნებ­ში სა­უ­კე­თე­სო სა­უზ­მე­დაა მიჩ­ნე­უ­ლი.

უფრო ეკო­ნო­მი­უ­რი

„ლურ­პა­კის“ წა­სას­მე­ლი კა­რა­ქი წო­ნი­თაც იყი­დე­ბა. ზო­გა­დად, სა­წარ­მოო პრო­ცე­სე­ბის შემ­ცი­რე­ბის ხარ­ჯზე ასა­წო­ნი კა­რა­ქის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა ბევ­რად უფრო ხელ­საყ­რე­ლია, ვიდ­რე იმა­ვე ბრენ­დის იმა­ვე ხა­რის­ხის და­ფა­სო­ე­ბუ­ლი კა­რა­ქის. ეს კი კი­დევ ერთი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მი­ზე­ზია, თუ რა­ტომ უნდა გა­ა­კე­თოთ არ­ჩე­ვა­ნი ასა­წონ წა­სას­მელ კა­რაქ­ზე.

და ბო­ლოს, არ იფიქ­როთ რომ კა­რა­ქი და პური ძველ­მო­დუ­რი სა­უზ­მეა და მას­ზე უარი არ თქვათ. არ და­გა­ვი­წყდეთ, კა­რა­ქი სა­სარ­გებ­ლო და აუ­ცი­ლე­ბე­ლი პრო­დუქ­ტია რო­გორც ბავ­შვე­ბის­თვის, ისე ზრდას­რუ­ლე­ბის­თვის. ის ერთ–ერთი ყვე­ლა­ზე სა­სარ­გებ­ლო ცხო­ვე­ლუ­რი ცხი­მია, რად­გან გა­მო­ირ­ჩე­ვა მა­ღა­ლი კა­ლო­რი­უ­ლო­ბით, დიდი ბი­ო­ლო­გი­უ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბით და მა­ღა­ლი შეთ­ვი­სე­ბა­დო­ბით.